Poruka o privatnosti

Temeljna načela 

Udruga LET sa svim podacima koje dostavite postupa pažljivo i obazrivo, čuvajući pritom povjerljivost podataka i dostojanstvo svojih korisnika.

 

Obrada osobnih podataka korisnika

Dokumentacija i osobni podaci načelno se koriste samo u procesu pružanja besplatne pravne pomoći sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, br. 143/13).

 

U slijedećim situacijama Udruga LET osobne podatke koristi za postizanje drugih njezinih legitimnih interesa:

 

  1. Neki od podataka o samom predmetu, ali ne na način na koji bi se moglo identificirati osobu kao korisnika, koriste se i u svrhu statističkog prikaza rada udruge. Primjerice, prati se broj korisnika koji pripadaju ranjivim društvenim skupinama, njihove životne prilike, vrsta i narav pravnog problema s kojima se susreću te vremenski rokovi rješavanja predmeta. To nam je važno ne samo da bismo mogli pratiti rad udruge i predavati izvještaje donatorima, već da bismo mogli upozoriti na uočene društvene probleme i potrebu pravne reforme u pojedinom pravnom području.
  2. Konačno, Vaš predmet može poslužiti kao inspiracija za znanstveno-stručne tekstove koje objavljujemo na web stranici, u publikacijama udruge ili predstavljamo na konferencijama. U tom slučaju u cijelosti poštujemo Vašu anonimnost te se ne iznose detalji koji bi Vas ili Vaše osobne podatke na bilo koji način mogli izložiti javnosti, odnosno koji bi Vas mogli identificirati. Ovo je važno za ostvarenje šire društvene svrhe Udruge LET koja svojim iskustvom može doprinijeti razvoju zakonodavstva za koje se uoči da zahtijeva reformu.

 

Prava korisnika

U svakom trenutku imate pravo kontaktirati nas i zatražiti da se Vaši osobni podaci izbrišu, odnosno pseudonimiziraju ili anonimiziraju, a da predanu dokumentaciju uništimo, odnosno izbrišemo.

 

Kontakirati nas možete na e-mail let@udruga-let.hr. O zahtjevu ćemo odlučiti u najbržem mogućem roku.

 

Korisnik ima pravo prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).