IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Prijava rođenja djeteta

Prijava rođenja

Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene ili pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno.

Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu može podnijeti:

 • otac djeteta
 • osoba u čijem je stanu dijete rođeno
 • majka kada za to bude sposobna
 • babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu
 • osoba koja je saznala za rođenje djeteta.

Kod prijave rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, prilikom prijave matičaru predočuje se medicinska dokumentacija o porodu ili dokaz o majčinstvu.

Rok za prijavu činjenice rođenja od strane zdravstvene ustanove ili osobe koja ima saznanja o porodu je 15 dana od rođenja djeteta.

Rok za određivanje imena djeteta od strane roditelja je 30 dana od dana rođenja djeteta.

Dok za dijete ne dobijete sve dokumente, kao njegova osobna isprava tijekom prvih mjesec dana služi otpusno pismo iz rodilišta.

Upis rođenja djeteta

Obavlja se u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta i to na temelju:

 • usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili
 • pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče.

Prilikom usmene prijave roditelja u matičnom uredu omogućava se:

 • upis djeteta u maticu rođenih
 • upis djeteta u evidenciju državljanstva
 • prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja
 • reguliranje obveznog zdravstvenog osiguranja djeteta
 • podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete
 • prijava promjena osobnog odbitka na poreznim karticama roditelja.

Uvjerenje o prebivalištu djeteta roditelji mogu dobiti odmah po završetku upisa u matičnom uredu, dok će HZZO u roku od 15 dana dostaviti iskaznicu zdravstveno osigurane osobe za dijete na adresu prijave prebivališta.

Prijavom rođenja djeteta putem usluge e-Novorođenče roditeljima će se putem korisničkog pretinca (KP) dostaviti:

 • elektronički zapis iz matice rođenih za dijete (odmah po izvršenom upisu)
 • elektronički zapis iz evidencije državljanstva za dijete (odmah po izvršenom upisu)
 • Uvjerenje o prebivalištu za dijete (odmah po odobrenju upisa)
 • potvrdu o prijavi na obvezno zdravstveno osiguranje (u roku od 5 dana) i poveznicu na tiskanicu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje (Tiskanica T2)
 • potvrdu o odobrenoj isplati jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete i
 • ukoliko je roditelj registriran u sustavu ePorezne, obavijest o dostavi Obrasca PK u roku od 3 dana.

Određivanje imena djeteta

Rok za određivanje osobnog imena djeteta je 30 dana od rođenja. Ime djetetu određuju roditelji osobno i sporazumno u matičnom uredu.

Prilikom određivanja imena djeteta, roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.

Određivanje prezimena uvjetovano je zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena, roditelji mogu odlučiti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime i jednog i drugog roditelja.

Informacije o potrebnim dokumentima možete dobiti od nadležnog matičnog ureda, a popis matičnih ureda po županijama i njihove kontakt-podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Matični uredi

Ako je prisutan samo jedan roditelj, potrebna je pisana sporazumna izjava o osobnom imenu djeteta. U slučaju da jedan od roditelja nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime određuje drugi roditelj. Ako se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta, osobno ime određuje nadležni centar za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja.

Ako osoba ima u matici rođenih osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.

Po upisu djeteta u maticu rođenih matičar po službenoj dužnosti OIB sustavu dojavljuje podatke o djetetu radi određivanja OIB-a. Odmah nakon određivanja OIB-a djetetu izdaje se potvrda o određenom OIB-u.

Prebivalište

Nakon upisa djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana nadležni matični ured će podatke o upisu u maticu rođenih i knjigu državljana proslijediti nadležnoj policijskoj upravi/postaji Ministarstva unutarnjih poslova radi prijave prebivališta djeteta na adresu na kojoj prijavljeno prebivalište imaju i roditelji. Ako roditelji imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama, prebivalište djeteta prijavljuje se na adresu jednog od roditelja, uz suglasnost drugog roditelja.

Nakon izvršene prijave prebivališta generirat će se uvjerenje o prebivalištu koje će biti proslijeđeno nadležnom matičnom uredu radi ispisa i uručenja roditeljima. Ukoliko je prijava djeteta provedena korištenjem sustava e-Građani, uvjerenje o prebivalištu će se dostaviti u Korisnički pretinac roditelja.

Obvezno zdravstveno osiguranje

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osigurane osobe (samostalni nositelji).

Obveznik podnošenja prijave je roditelj ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Dijete može biti osigurano na obvezno zdravstveno osiguranje i kao član obitelji, na zahtjev osiguranika – nositelja osiguranja. U tom slučaju tiskanicu T2 ovjerava poslodavac osiguranika roditelja, odnosno drugog osiguranika koji uzdržava dijete preko kojeg će dijete biti osigurano.

Potrebna dokumentacija:

 • rodni list djeteta
 • prijava T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji)
 • dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku djeteta (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica).

Tiskanicu T2 možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a)

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje djeteta podnosi se najbližoj organizacijskoj jedinici HZZO-a.

O mogućim dodatnim informacijama vezano za prijavu djeteta na obvezno zdravstveno osiguranje izvijestit će vas radnici regionalnih ureda, odnosno područnih službi HZZO-a. Adrese i telefonske brojeve po županijama  možete pronaći na stranici HZZO-a.

Regionalni uredi i područne službe.

Prijava djeteta na postojeći Obrazac PK (kartici poreza na dohodak od nesamostalnog rada) roditelja

Roditelji mogu putem usluge e-Novorođenče zatražiti uvećanje osobnog odbitka upisom novorođenog djeteta na postojeći PK obrazac. Korištenje navedenog osobnog odbitka moguće je raspodijeliti između roditelja uzdržavatelja na način da zbroj postotaka podjele kod oba uzdržavatelja  iznosi 100 %. Ukoliko roditelji dijele osobni odbitak, oba moraju dostaviti zahtjev za upis promjena na Obrascu PK.

Za izmjene, ispravke, provjere statusa zahtjeva ili dodatne informacije vezane uz PK obrazac, potrebno je kontaktirati nadležnu ispostavu Porezne uprave.

 

16.06.2024. 18:53

Razvod- da ili ne

  Preuzeto sa: Živim.hr Kada se oženimo, apsolutno smo sigurni (u većini slučajeva) da smo pronašli \'pravu osobu\'. No, statistike nam ne idu baš u ...
pročitaj više
10.06.2024. 17:34

Kriza kao prilika

Kriza kao prilika – (Ne)savršeno roditeljstvo   Preuzeto sa: SIRIUS · PUBLISHED 15/12/2022 · UPDATED 24/05/2024 Recepti za odgoj ne postoje, kao niti savršeni roditelji. No, to djetetu nije ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:54

Roditeljsko sagorijevanje

  Odgoj djeteta zahtjevan je zadatak i traži ogroman trud od strane roditelja. To je činjenica koju svaki roditelj zna i trudi se biti spreman ...
pročitaj više