IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika

Zaprimili smo upit jedne supruge i majke o pravilima uvjetnog otpusta vezanog uz njezinog supruga koji je trenutno na izdržavanju kazne pa donosimo informacije:

Uvjetni otpust

Uvjetni otpust propisan je Kaznenim zakonom i Zakonom o izvršavanju kazne zatvora koji uređuju uvjete i način otpuštanja zatvorenika s izdržavanja zatvorske kazne prije njenog isteka.

U skladu s Kaznenim zakonom osoba koja je osuđena na kaznu zatvora može se otpustiti s izdržavanja kazne nakon sto je protekla najmanje 1/2 vremena izdržane kazne, a iznimno i nakon 1/3 vremena izdržane kazne na koje je osuđena.

Osoba koja je osuđena na kaznu dugotrajnog zatvora može se otpustiti s izdržavanja kazne nakon sto je proteklo 2/3 vremena izdržane kazne, a iznimno i nakon 1/2 vremena izdržane kazne na koje je osuđena.

Zakon o izvršavanju kazne zatvora propisuje da se iznimno zatvorenika koji je obolio od teške bolesti, a u zatvorskom sustavu ne postoje uvjeti za liječenje, može uvjetno otpustiti nakon izdržane 1/3 kazne zatvora, odnosno nakon izdržane 1/2 dugotrajnog zatvora.

Zakon o izvršavanju kazne zatvora propisuje i tko može podnijeti molbu, odnosno prijedlog te tko o molbi, odnosno prijedlogu odlučuje.

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust propisuje se način rada navedenog Povjerenstva.

Povjerenstvo za uvjetni otpust imenuje ministar pravosuđa i sastoji se od predsjednika i četiri člana. Ova člana su iz reda sudaca koje predlaže predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva, jedan član je iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kojeg predlaže Glavni državni odvjetnik, jedan član je sudac izvršenja prema mjestu izvršavanja kazne zatvora, a jedan član je iz Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav.

Povjerenstvo o uvjetnom otpustu odlučuje na temelju molbe zatvorenika ili prijedloga upravitelja zatvora, odnosno kaznionice ili državnog odvjetnika. U pravilu se uvjetni otpust rješava na molbu zatvorenika. Molba za uvjetni otpust podnosi se Povjerenstvu putem uprave kaznionice ili zatvora radi davanja mišljenja. Ovakvo mišljenje sastoji se od općih podataka o zatvoreniku, kaznenom djelu, ranijoj osuđivanosti, anamnestičkih i dijagnostičkih podataka, podataka o tijeku kazne, mišljenja o uvjetnom otpustu te mjerama koje se predlažu za vrijeme uvjetnog otpusta.

 Prije donošenja rješenja može se po potrebi zatražiti mišljenje centra za socijalnu skrb, a Povjerenstvo pregledava osobnik, dokumentaciju, mišljenje i prijedlog kaznionice ili zatvora te neposredno presluša zatvorenika. Na sjednici Povjerenstva također se uzima u obzir mišljenje upravitelja kaznionice ili zatvora ili osoba koju on ovlasti (u pravilu službenici tretmana), a po potrebi i drugi stručnjaci.

Odluka o prijedlogu uvjetnog otpusta donosi se većinom glasova.Povjerenstvo rješenjem može zatvorenika dodatno obvezati na nastavak obrazovanja, javljanje uredu za probaciju, prihvaćanje ponuđenog zaposlenja, nadzirano raspolaganje prihodima, nastavak liječenja, neposjećivanje određenih mjesta, javljanje centru za socijalnu skrb, javljanje sucu izvršenja, javljanje policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, nastavak provođenja mjera propisanih programom izvršavanja. Osuđenika se za vrijeme uvjetnog otpusta može i elektronski nadzirati.

O uvjetnom otpustu zatvorenika odlučuje isključivo Povjerenstvo za uvjetni otpust u čijoj je nadležnosti i opoziv rješenja o uvjetnom otpustu zatvorenika ako zatvorenik prije uvjetnog otpuštanja počini teži stegovni prijestup. Rješenje kojim se prijedlog usvaja dostavlja se najkasnije 15 dana prije uvjetnog otpuštanja. Rješenje kojim se prijedlog odbija ili odbacuje dostavlja se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom u nadležnosti je suca izvršenja nadležnog po mjestu prebivališta osuđenika, koji može rješenjem opozvati uvjetni otpust ako osuđenik počini kazneno djelo ili prekršaj za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje trideset dana ili se ne pridržava određenih mu obaveza ili krši obvezu elektronskog nadzora.Odredbe Zakona o općem upravnom postupku odgovarajuće se primjenjuju samo na sadržaj rješenja o uvjetnom otpustu zatvorenika te se s time u skladu o uvjetnom otpuštanju zatvorenika obavještava (dostavljanjem rješenja) sud upućivanja, sud koji je donio presudu prvog stupnja, centar za socijalnu skrb i probacijski ured prema mjestu u koje se otpušta, policijska uprava prema mjestu u koje se otpušta te sudac izvršenja prema mjestu u koje se otpusta. Rješenje potpisuje predsjednik Povjerenstva, odnosno njegov zamjenik.

Na odluku o uvjetnom otpustu zatvorenika ne primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku te je u ingerenciji ministra pravosuđa samo imenovanje članova Povjerenstva, a nadzor nad zakonitošću izvršavanja kazne zatvora je u nadležnosti suca izvršenja.

29.02.2024. 12:31

PREDAVANJE O CYBERBULLYINGU

Dana 28.02.2024. u Osnovnoj školi Iver održali smo predavanje za roditelje učenika od 5-8 razreda osnovne škole o cyberbullyingu. Roditelji su imali priliku čuti što ...
pročitaj više
20.02.2024. 14:12

SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE 20.02.

Ujedinjeni narodi su 2007. godine su donijeli odluku da će 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde budući se socijalni razvoj mora temeljiti na ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:57

“Ja-poruke” vs Ti-poruke”

Gordonov model govori o tzv. “ja-porukama” i “ti-porukama”. To je koncept koji objašnjava razliku između “ti-poruka” - optužujućeg načina komunikacije putem koje se drugoj osobi ...
pročitaj više