IZBORNIK
IZDVOJENO
ODABERI TEMU
Novosti

Rodiljne i roditeljske naknade

Rodiljne i roditeljske potpore

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 152/22. – u daljnjem tekstu: ZRRP) radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja, ravnopravne podjele prava i obveza skrbi o djetetu između oba roditelja te usklađenosti obiteljskog i poslovnog života.

Provedba prava propisanih ZRRP-om stavljena je u nadležnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), dok je nadzor nad provedbom ZRRP-a u nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za demografiju, odnosno Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

U daljnjem tekstu sustav rodiljnih i roditeljskih potpora prikazan je kroz pojedinačno izložena prava, njihove kratke opise i sadržaj, specifičnosti i posebne uvjete čije ispunjenje je potrebno za priznavanje svakog pojedinačnog prava.

Također ističemo da sva prava propisana ZRRP-om mogu ostvariti odnosno zadržati samo osobe koje imaju važeći status u obveznom zdravstvenom osiguranju kod HZZO-a.

POSEBNA UPOZORENJA

Korisnik prava iz ZRRP-a obvezan je HZZO-u prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su od utjecaja na korištenje priznatog prava prema ZRRP-u u roku od osam dana od dana nastanka tih promjena (gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prestanak statusa zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja korisnika prava odnosno drugog roditelja i dr.).

Korisnik prava koji ne postupi na opisani način, dužan je HZZO-u odnosno državnom proračunu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadajući primitak s pripadajućom kamatom te ga uplatiti na račun HZZO-a odnosno državnog proračuna u roku od osam dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima.

Ujedno, korisnik iz ZRRP-a podliježe novčanoj kazni za prekršaj ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu koja utječe na gubitak ili promjenu osnova za korištenje prava iz ZRRP-a.

Zasnivanje radnog odnosa odnosno započinjanje s obavljanjem djelatnosti te zasnivanje radnog odnosa s drugim poslodavcem tijekom korištenja prava prema ZRRP-u koji za svrhu nemaju obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu odnosno obavljanje djelatnosti već isključivo ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore nije dopušteno.

U slučaju sumnje da zasnivanje radnog odnosa odnosno započinjanje s obavljanjem djelatnosti odnosno zasnivanje radnog odnosa s drugim poslodavcem tijekom korištenja prava nema za svrhu obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu već isključivo ostvarivanje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, HZZO ima pravo i obvezu, na temelju provedene provjere i prikupljenih dokaza pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za osporavanje tako zaključenog ugovora o radu.

Izrazi koji se koriste u daljnjem tekstu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora korisnici ostvaruju na način, u opsegu, pod uvjetima i u rokovima propisanim ZRRP-om, ako ZRRP-om nije drukčije propisano.

Korisnik koji sukladno svom radnopravnom statusu u trenutku rođenja djeteta nije započeo i iskoristio prava prema ZRRP-u u rokovima propisanima za njihovo korištenje ne može potraživati vremenske i novčane potpore za neiskorišteno pravo.

Prava ne mogu istodobno koristiti oba roditelja za isto dijete odnosno jedan roditelj ne može istodobno koristiti više prava za jedno ili više djece, osim ako ZRRP-om nije drukčije propisano.

KORISNICI RODILJNIH I RODITELJSKIH POTPORA

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju majka i otac djeteta i druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb, pod uvjetima i na način utvrđen ZRRP-om.

POSVOJITELJ pravo ostvaruje temeljem pravomoćnog rješenja o posvojenju te sukladno svom radnopravnom statusu koristi posvojiteljski dopust ili posvojiteljsku poštedu od rada kao nezaposlena osoba odnosno posvojiteljsku brigu o djetetu kao osoba izvan sustava rada. Za to vrijeme prima naknadu plaće odnosno novčanu naknadu ili novčanu pomoć zavisno koje od navedenih prava koristi.

SKRBNIK ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb, također ostvaruje prava zavisno od svog radnopravnog statusa, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, da dijete s njom živi u zajedničkom kućanstvu te da biološki roditelj ta prava nije već prethodno iskoristio.

UDOMITELJ ima pravo samo na vremenske potpore, ne i novčane potpore, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju te da dijete s njim živi u zajedničkom kućanstvu.

Zaposleni i samozaposleni udomitelj ima pravo na udomiteljski dopust, o čemu će biti više rečeno u nastavku.

Znači, svi korisnici prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora potonja ostvaruju i koriste sukladno svom radnopravnom statusu i zavisno kojoj kategoriji korisnika pripadaju.

I. Zaposleni i samozaposleni korisnici

Zaposleni i samozaposleni korisnik je djetetov roditelj koji:

na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:

osobe u radnom odnosu, službenike i namještenike i s njima prema posebnom propisu izjednačene osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju i propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Zaposlenim roditeljem smatra se i roditelj koji je:

izabran ili imenovan na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću i ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja

član uprave odnosno izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator ili upravitelj zadruge, ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnosno koja se stručno osposobljava za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja sukladno posebnom propisu, koja po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, koji po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata te po toj osnovi ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

2. na temelju samozapošljavanja ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:

osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti

osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost

osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nisu osigurane po osnovi rada ili kao korisnici prava na mirovinu

osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a nisu osigurane po osnovi rada ili kao korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju

službenike vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada

PRAVA ZAPOSLENIH I SAMOZAPOSLENIH RODITELJA su:

– rodiljni dopust

– očinski dopust

– roditeljski dopust

– rad s polovicom punog radnog vremena (tijekom rodiljnog i roditeljskog dopusta)

– rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

– stanka za dojenje djeteta

– dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete (ostvaruje se kod poslodavca te naknada plaće tereti sredstva poslodavca)

– slobodan radni dan za prenatalni pregled (ostvaruje se u dogovoru s poslodavcem)

– dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s teškoćama u razvoju

– mirovanje radnog odnosa odnosno djelatnosti na temelju koje je korisnik stekao status osiguranika do treće godine života djeteta

Izvor: https://hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore

23.05.2024. 19:30

Narančasta ribica

\'Mame, morate odmoriti!’: Narančasta ribica vašu djecu ovog ljeta vodi na more!   Zvuči kao avantura na koju se spremaju likovi nekog crtića Walta Disneya, ...
pročitaj više
15.05.2024. 13:26

Sretan Međunarodni dan obitelji! ❤️

Danas, 15. svibnja, obilježavamo Međunarodni dan obitelji, dan posvećen slavljenju obiteljskih veza i podizanju svijesti o pitanjima koja utječu na obitelji širom svijeta. Ovaj dan ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:24

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više