Blog

Status roditelja odgojitelja

14.11.2018. 12:06 • Zakoni

Mnoge majke u Hrvatskoj, pogotovo one s manjim primanjima, sanjaju o onome što imaju Zagrepčanke – statusu roditelja odgojitelja.  Kod kuće su s djecom, primaju 4050 kuna, a jedini zadatak im je – odgajati djecu, odnosno sve što i inače rade, ali bez odlazaka na posao.

Status roditelja odgojitelja postoji od rujna 2016. godine, a do početka ove godine iskoristio ga je 3291 roditelj. Pravo na taj status ima jedan od roditelja koji se brine za najmanje troje djece, ako najmlađe dijete nije krenulo u osnovnu školu. Status se ne smatra radnim odnosom i ne računa se u staž, ali se uplaćuju doprinosi za mirovinsko. Vrijedi dok najmlađe dijete ne navrši 15 godina.

Novčana pomoć za roditelja odgojitelja

Dana 15. svibnja 2018. stupila je na snagu Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/18). Navedenom Odlukom uređeni su uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja (u daljem tekstu: novčana pomoć) koju osigurava Grad Zagreb, u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života te koja ispunjava i ostale uvjete koji su propisani odredbama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.

Iznimno, najstarije dijete može biti starije od dvadeset šest godina života ako ima teži invaliditet (III. stupanj) ili teški invaliditet (IV. stupanj), prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom.

Tko ne može ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Novčana pomoć ne može se ostvariti ako:

– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik novčane naknade kao nezaposlena osoba;

– je roditelj podnositelj zahtjeva obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje;

– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik rodiljne naknade;

– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik mirovine;

– bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.

Visina novčane pomoći

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje I.-VIII. mjesec prethodne godine.

Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.

Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka, preko nadležnoga gradskoga upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.

Pravo na novčanu pomoć prestaje:

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć navršilo petnaest godina;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 3. ove odluke;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem roditelj odgojitelj prima novčanu naknadu s osnove nezaposlenosti, rodiljnog dopusta ili je obveznik plaćanja mirovinskog osiguranja ili je korisnik mirovine;

– posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć ili jedno od ostale djece iz zajedničkog kućanstva roditelja odgojitelja;

– danom zasnivanja radnog odnosa roditelja odgojitelja.

Korisnik novčane pomoć dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Zagreb, Vodnikova 14.

Za više informacija možete se obratiti na tel: 6100-342, 6100-329, 6166-181 i 6166-343.

 

Izvor: Grad Zagreb

 

PODIJELI ČLANAK